Židovské suburbium

Najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove je areál tzv. židovského suburbia, ktoré sa nachádza za hradbami mesta. Areál pozostáva zo Starej synagógy, školy (bet midraš), rituálneho kúpeľa (mikve). V minulosti stál pri areáli aj rituálny bitúnok. Stará synagóga pochádza z roku 1836 a je najstaršou stavbou areálu. Ide o unikátny typ deväťklenbovej synagógy, aký sa v súčasnosti na Slovensku nachádza už len v Stupave. Synagóga sa nachádza v centre areálu obklopená inými stavbami, keďže bola postavená v časoch, kedy židom nebolo dovolené stavať okázalé modlitebne na viditeľným miestach. Interiér pozostáva z predsiene, malej študovne, hlavnej mužskej modlitebne a ženskej galérie, ktorá je situovaná na západnej strane synagógy. Hlavný modlitebný priestor je zaklenutý deviatimi klenbami a v centre ho podopierajú štyrmi piliere, medzi ktorými bola umiestnená bima. Klenby sú pokryté bohatou ornamentálnou maľbou. Najzaujímavejším artefaktom je hebrejský chronostichon s dedikačným nápisom, ktorý je umiestnený nad vstupom do hlavnej sály na jej západnej stene. Poeticky ladený text poskytuje informácie o čase výstavby a donátoroch.

Bet midraš, ktorý okrem štúdia slúžil aj ako modlitebňa, je mladším synagogálnym objektom v komplexe židovských rituálnych stavieb. Rovnako ako rituálny kúpeľ, ktorý je orientovaný do uličnej fronty, bol postavený koncom 19. storočia. Na vstupnej fasáde rituálneho kúpeľa sa okrem tabule Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva nachádza aj pamätná tabuľa venovaná obetiam holokaustu, ktorá bola odhalená v roku 1992.

Súbor stavieb sa nachádza v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Bardejov. Stará synagóga bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970, mikve a bet hamidraš v roku 2000. V tom istom roku bolo historické jadro mesta Bardejov spolu so Židovským suburbiom zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Vlastníkom areálu je Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR.

 

ŽIDOVSKÉ SUBURBIUM

Mlynská 13, 085 01 Bardejov

tel.: +421 (0) 54 / 472 25 06

 

Zdroj: www.bardejov.sk 

Fotogaléria