Verejná výzva na zapojenie aktérov

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v PSK

Koncom roka 2023 sa začala spracovávať Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji internými kapacitami Úradu PSK.
Potreba vypracovania koncepčného dokumentu v oblasti cestovného ruchu vyplýva aj zo Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu.

Proces tvorby koncepcie je rozdelený do troch fáz počas obdobia 12 mesiacov:

  • analytickej,
  • strategickej,
  • implementačnej fázy.

Prešovský samosprávny kraj vníma dôležitosť participovať na skvalitnení procesov v oblasti rozvoja a napredovania cestovného ruchu v kraji. Tvorba Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v PSK bude klásť dôraz na aktívnu súčinnosť so zástupcami kľúčových aktérov v oblasti cestovného ruchu – Krajskej organizácie cestovného ruchu (Severovýchod Slovenska), jednotlivých oblastných organizácií cestovného ruchu v PSK a ďalších zainteresovaných aktérov z územia pohybujúcich sa v oblasti cestovného ruchu v PSK.

Participatívne aktivity súvisiace s prípravou Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v PSK

Počas celého procesu tvorby koncepcie budú využívané participatívne metódy tvorby koncepčných a strategických dokumentov. V rámci analytickej časti budú kvantitatívne analýzy dopĺňané kvalitatívnymi analýzami rôznych cieľových skupín. Cieľom celého procesu nebude len vypracovanie Koncepcie cestovného ruchu v PSK, ale nastavenie procesov lepšieho manažmentu a strategického plánovania cestovného ruchu v kraji.

Hlavný cieľ participatívneho procesu bude upriamený na 4 oblasti:

  1. súčinnosť pri koordinovaní činnosti aktivít zainteresovaných cieľových skupín v PSK
  2. sieťovanie a budovanie vzájomných vzťahov, tvorbu aktívnej platformy pre dlhodobú spoluprácu samosprávy so svojimi kľúčovými aktérmi pre danú oblasť v tomto kraji
  3. informovanie verejnosti o pripravovaných aktivitách, nadviazanie spolupráce s územím
  4. súčinnosť pri plánovaných stretnutiach so zástupcami kľúčových aktérov v oblasti cestovného ruchu, ďalších prizvaných aktérov v predmetnej téme.Zdroj/Viac na: https://psk.sk/domov/urad-psk/odbor-strategickeho-rozvoja/koncepcia-rozvoja-cestovneho-ruchu-v-psk/

Fotogaléria