Všeobecné obchodné podmienky - ŠARIŠ-Bardejov RegionCard

Všeobecné obchodné podmienky - ŠARIŠ-Bardejov RegionCard

Všeobecné obchodné podmienky upravujúce právne vzťahy medzi Oblastnou organizáciou cestovného ruchu „ŠARIŠ“ - Bardejov (Realizátor projektu ŠARIŠ-Bardejov RegionCard, ďalej len OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov) a držiteľom regionálnej zľavovej karty ŠARIŠ-Bardejov RegionCard (ďalej len "držiteľ karty").

1.1 Definícia produktu - regionálna zľavová karta "ŠARIŠ-Bardejov RegionCard"
Regionálna zľavová karta ŠARIŠ-Bardejov RegionCard je karta s čiarovým kódom a unikátnym číslom, ktorá umožňuje jej držiteľovi čerpať zľavy vo výške do 100% na ponuku služieb partnerských výletných miest, atraktivít, zariadení a pod. Prevádzkovatelia služieb, v ponuke ŠARIŠ-Bardejov RegionCard, sú zmluvnými partnermi ŠARIŠ-Bardejov RegionCard ( "ďalej len zmluvný partner"). Kartu ŠARIŠ-Bardejov RegionCard vydáva a distribuuje cez zmluvné miesta OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov.

1.2 Držiteľ karty
Držiteľ karty je osoba, ktorá získala platnú ŠARIŠ-Bardejov RegionCard  na autorizovanom výdajnom mieste. Karta je neprenosná, vydaná na meno jej držiteľa. Čerpanie zliav a výhod ŠARIŠ-Bardejov RegionCard tretím osobám je zakázané.

1.3 Informačný leták / brožúrka
Informačný leták / brožúra (ďalej len sprievodca) je distribuovaný so ŠARIŠ-Bardejov RegionCard a vydáva ho OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov. Získava ho bezplatne každý držiteľ, ktorý získal ŠARIŠ-Bardejov RegionCard. V sprievodcovi sú uvedené všetky partnerská turistické miesta, atraktivity a zariadenia s krátkym popisom ponúkaných služieb, adresami, otváracími hodinami, podmienkami využitia ŠARIŠ-Bardejov RegionCard, odkazom na web a pod., pokiaľ nie je stanovené inak.

1.4 Uzatvorenie zmluvy
Zmluvný vzťah medzi OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov a držiteľom karty vzniká pri získaní ŠARIŠ-Bardejov RegionCard pri splnení podmienok stanovených OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov. Konkrétna karta s čiarovým kódom a unikátnym číslom uvedeným na zadnej strane ŠARIŠ-Bardejov RegionCard bude pridelená ku konkrétnej osobe. Karta je neprenosná.

1.5 Predajné miesta
Predajnými/výdajnými miestami sú vybrané miesta, najmä zmluvné ubytovacie zariadenia, informačné centrá v regióne a iné zariadenia, ktoré sú predajcom karty na základe zmluvného vzťahu s OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov

1.6 Práva držiteľa karty
1.6.1 Držiteľ karty je oprávnený, počas platnosti ŠARIŠ-Bardejov RegionCard, využívať všetky zľavnené služby/bonusy zmluvných partnerov v rozsahu a kvalite uvedenej v informačnom letáku/brožúre a na stránke www.visitbardejov.sk.  Prevádzkovateľom služieb, atraktivít a reštauračných zariadení nie je OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov
1.6.2 Turistické miesto, atraktivita, reštauračné zariadenia a pod. sú oprávnené podrobiť kontrole držiteľa ŠARIŠ-Bardejov RegionCard a overiť jeho identitu. Ponúkané služby môže využívať držiteľ karty potom, čo pri vstupe predloží ŠARIŠ-Bardejov RegionCard a v prípade vyzvania aj platný preukaz totožnosti. Každé použitie ŠARIŠ-Bardejov RegionCard je v danom turistickom mieste, atraktivite a zariadení registrované elektronickým čítacím zariadením, ručným zápisom priamo do elektronickej databázy alebo do formulára.
1.6.3 Držiteľ karty sa pri využití služieb zmluvného partnera ŠARIŠ-Bardejov RegionCard automaticky stáva jeho klientom. Všetky nároky držiteľa karty, ktoré súvisia s poskytnutím služieb daného zmluvného partnera, predovšetkým uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej zmluvným partnerom a nároky vyplývajúce z nedostatočného poskytnutia záruk, uplatňuje držiteľ karty voči danému zmluvnému partnerovi. OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov neručí za škody spôsobené držiteľovi karty pri využívaní služieb u daného zmluvného partnera. OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov nie je povinná vykonávať kontroly u zmluvných partnerov, ktoré súvisia s bezpečnosťou a kvalitou ponúkaných služieb. Preto neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ponúkané služby zmluvných partnerov OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejova nad nimi nezabezpečuje dohľad. Právny vzťah medzi zmluvným partnerom OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov a držiteľom karty upravujú obchodné podmienky daného zmluvného partnera.

1.7 Povinnosti držiteľa karty
Držiteľ karty ŠARIŠ-Bardejov RegionCard je povinný svoju kartu starostlivo uschovať. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, kedy sa jej môžu bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom zmocniť tretie osoby.
Za nedbalosť sa posudzuje aj to, keď držiteľ karty postúpi kartu alebo údaje v nej uložené tretím osobám.
Nesmie byť používaná na iný účel, len ten, na ktorý je určená. Akékoľvek iné použitie karty je zakázané. Zneužitie karty oprávňuje OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov predčasne ukončiť zmluvu podľa bodu 1.9.

1.8 Zmeny rozsahu služieb a cien u partnerov
1.8.1 K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitiu u zmluvných partnerov ŠARIŠ-Bardejov RegionCard, môže dôjsť v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím alebo technickým stavom či vykonávaním údržby softvéra. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktorých dôsledkom je obmedzenie prevádzky ponúkaných služieb, má OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov s partnerom ŠARIŠ-Bardejov RegionCard právo predčasne ukončiť spoluprácu. Držiteľ karty nemá, v prípade obmedzenia alebo celkového výpadku služieb na základe vyššie uvedených dôvodov, právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny. Obmedzenie alebo celkový výpadok služieb oznámi ŠARIŠ-Bardejov RegionCard v čo najbližšom možnom termíne na internetovej stránke www.visitbardejov.sk
1.8.2 Zmena cien služieb u partnera je vyhradená. OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov nezodpovedá za cenovú politiku zmluvných partnerov ŠARIŠ-Bardejov RegionCard a neručí za ceny ich služieb.

 

1.9 Doba platnosti zmluvy
1.9.1 ŠARIŠ-Bardejov RegionCard - zmluva platí počas platnosti ŠARIŠ-Bardejov RegionCard (ďalej len "obdobie platnosti zmluvy"). Platnosť karty je obmedzená vždy na jeden kalendárny rok
1.9.2 Držiteľ karty a OOCR ŠARIŠ-Bardejov sú oprávnení na základe závažných dôvodov predčasne a s okamžitou platnosťou vypovedať ŠARIŠ-Bardejov RegionCard - zmluvu. Dôvodom pre ukončenie zmluvného vzťahu môže byť zneužitie karty jej držiteľom alebo postúpenie karty tretím osobám. OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov je v tomto prípade oprávnená kartu bez náhrady zablokovať. Držiteľ karty je povinný ŠARIŠ-Bardejov RegionCard bez odkladu vydať.

1.10 Strata / krádež
Pri strate Alebo krádeži karty ŠARIŠ-Bardejov RegionCard je nutné čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov, ktorá kartu okamžite zablokuje.

1.11 Ochrana dát
OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov registruje a spracováva všetky osobné údaje držiteľa karty, ktore získa na základe nadobudnutého zmluvného vzťah upravujúceho podmienky nosenia ŠARIŠ-Bardejov RegionCard. Držiteľ karty je pri vystavovaní ŠARIŠ-Bardejov RegionCard povinný vypísať "Osobný formulár držiteľa karty" (Ďalej "osobný formulár"), kde uvedie svoje osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenie, bydlisko, e-mailovú adresu (nepovinné),termín pobytu (Ďalej len "údaje"). Súhlas s používaním osobných udajov zo strany OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov na marketingové účely vyjadruje držiteľ karty svojím podpisom na osobnom formulári. Údaje sa ďalej vyhodnocujú aj za účelom zlepšovania ponuky ŠARIŠ-Bardejov RegionCard. OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov sa zaväzuje k tomu, že pomocou zabezpečovacieho systému ochráni jemu zverené údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím nepovolanými osobami

Fotogaléria