Činnosť a aktivity OOCR ŠARIŠ-Bardejov 2015

 

Aktivity OOCR zrealizované v roku 2015

 

Marketing a propagácia destinácie

 • Účasť a prezentácia na veľtrhu ITF Slovakiatour 2015 , január 2015 Bratislava spoločná prezentácia v stánku KOCR, tlačová správa
 • Účasť a prezentácia na veľtrhu ĽVOV – Ukrajina
 • Účasť a prezentácia na veľtrhu TT WARSZAWA
 • Príprava a tlač propagačného materiálu „Kúltúrny Spravodaj 2015“
 • Príspevok do miestnych regionálnych novín
 • Grafická príprava, spracovanie a zabezpečenie podkladov k pripravovanej publikácií obrazový sprievodca mestom Bardejov a okolím
 • Tlač publikácie „Obrazový sprievodca mestom a okolím“ a slávnostné odovzdávanie v PSD Bardejov.
 • Tlač katalógov Bardejovské Kúpele 2015
 • Reklama v tlačenej forme mesačníka EXTRA Slovensko
 • Príspevok do časopisu GAZETA WYBORCZA, spoločná prezentácia mesta Bardejov a okolia
 • Grafická príprava, spracovanie a zabezpečenie podkladov k pripravovanej publikácií „Turistický sprievodca mestom Bardejov a okolím 2016“


Kultúrne podujatia a akcie

 • Zorganizovanie a podpora kultúrneho podujatia Astória – Jazzový večer
 • Podpora Pivného a Vinného Festivalu Bardejovské Kúpele  

 

Turistická infraštruktúra a iné

 • Príprava a spolupráca s KOCR pri obnove „Relaxačný chodník Bardejovské Kúpele“ smer Salaš Lesná. Obnova a vybudovanie odpočívadiel a outdoorových fitess strojov, osadenie turistických máp a smerových info tabúľ
 • Vybudovanie nového turisticko – cyklochodníka SINGLTRACK pod názvom Čerešenka / Kyslíková cesta smer Čerešňa/ Bardejovské Kúpele

 

 Ďalšia činnosť OOCR

 • stretnutia výkonných riaditeľov OOCR,
 • odborná spolupráca pri propagačných materiálov,
 • pracovné stretnutia s za účelom prípravy a tvorby produktov CR pre našu destináciu.
 • Spolupráca s KOCR, združenie Hrad Zborov, oddelenie PČ Bardejov, TIK, PSD , TKC a pod.
 • OOCR spolupracuje s poslucháčmi vysokých škôl pri príprave ich bakalárskych a diplomových prác, pričom poskytuje informácie o regióne, produktovom manažmente nielen pre vlastné spracovanie, ale aj za účelom propagácie regiónu.
 • OOCR organizuje pre svojich členov pracovné stretnutia v roku zamerané na prípravu plánu aktivít.  
Dokumenty:

Fotogaléria